Kinderverblijf Glorieux
Opnamebeleid
Flexibele opvang ( Meer info )

1. Algemeen

Voor flexibele opvang dienen de ouders altijd te reserveren; minstens 3 werkdagen op voorhand. 2. Aanvragen voor kinderen die nog niet in het kinderverblijf opgevangen worden

2.1. Plaatsaanvraag

Telefonisch of in het kinderverblijf (mogelijks op afspraak) bij de coördinator van de gemandateerde voorziening (GMV); ook voor gezinnen gedomicilieerd buiten zorgregio Ronse.
De coördinator GMV vult samen met de ouders een ‘aanvraagformulier kinderopvang’ in.
De coördinator GMV informeert de ouders over alle mogelijke flexibele opvangvormen in de zorgregio Ronse en zoekt samen met hen naar de meest haalbare en wenselijke oplossing.
Als opvang van het kind in het kinderverblijf Glorieux meest aangewezen is en/of de absolute voorkeur wegdraagt van de ouders, bekijkt de coördinator GMV de mogelijkheid tot opvang, in de planningsagenda van de flexibele opvang. Daarbij staat het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in verhouding tot de toegestane capaciteit en tot voldoende begeleiding op alle opvangmomenten.

2.2 Toewijzing opvangplaats

  • Als er plaats vrij is
    Plaats wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld en ingepland in de planningsagenda van de flexibele opvang.
  • Als er geen plaats vrij is
    De coördinator GMV verschaft aan de ouders een overzicht van andere opvangvoorzieningen in de regio welke ook een flexibel aanbod hebben. (naam, adres, tel. nr., naam verantwoordelijke) of neemt, indien wenselijk of aangewezen, zelf contact op met deze opvanginitiatieven.
3. Voor aanvragen tot flexibele opvang van kinderen die reeds opgevangen worden in de kinderopvang Glorieux

Plaatsaanvraag bij de leefgroepencoördinator van de afdeling kinderopvang van het kinderverblijf, minstens 3 werkdagen op voorhand. De leefgroepencoördinator bekijkt dan de mogelijkheid tot opvang, zoals voorvermeld.

4. Aanvragen voor opvang tijdens de sluitingsdagen van de reguliere opvang

4.1. Plaatsaanvraag

Enkel en alleen via het reservatieformulier dat aan de ouders wordt bezorgd.
Ouders dienen zo vlug mogelijk te reserveren, gezien de beperkte opvangcapaciteit in het kinderverblijf Glorieux en het tekort aan kinderopvang in onze regio.
De reservaties worden bijgehouden en opgevolgd in het planningsbestand voor de sluitingsdagen van de reguliere opvang. Als de maximumcapaciteit bereikt is, rekening houdend met de beschikbare infrastructuur, accommodatie en personeelsbezetting; worden de inschrijvingen afgesloten.

4.2. Toewijzing opvangplaats

Een reservatie is pas definitief na toezegging van de opvangplaats door het kinderverblijf én betaling van het voorschot door de ouders. Definitieve (= bindende) inschrijving voor flexibele opvang dient te gebeuren ten laatste de dag voor de geplande eerste aanwezigheidsdag van het kind.
Kinderen van wie het administratief dossier onvolledig is, worden geweigerd voor opvang tot het kinderverblijf over alle nodige documenten beschikt.