Kinderverblijf Glorieux
Opnamebeleid
Groepsopvang van baby’s en peuters ( Meer info )

Het tekort aan kinderopvang in de regio, noodzaakt het kinderverblijf Glorieux om met een wachtlijst te werken voor de dagopvang van baby’s en peuters.

1. Plaatsaanvraag

1.1. ‘Voorlopige’ plaatsaanvraag

(Toekomstige) ouders schrijven zich vooraf in voor één van de infoavonden die het kinderverblijf Glorieux organiseert voor toekomstige gebruikers.
De ouders krijgen op die infomomenten een toelichting bij de werking van de kinderopvang, een rondleiding in het kinderverblijf en de gelegenheid om hun kind in te schrijven.
   OF
De ouders komen voor inschrijving langs in het kinderverblijf, op afspraak met de leefgroepencoördinator van de kinderopvang.

OUDERS DIENEN IN TE SCHRIJVEN VOOR MINIMUM 2 VOLLE OPVANGDAGEN PER WEEK (OF IN HALVE DAGEN)

Vermelding van het kind op de wachtlijst van de kinderopvang, op basis van het ‘aanvraagformulier kinderopvang’ dat de coördinator samen met de ouders heeft ingevuld.
De wachtlijst vermeldt volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, vermoedelijke opvangdatum, geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum en het (voorlopig) opvangschema.

De ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging met de datum waarop het kind op de wachtlijst is ingeschreven, alsook met de datum waarop de plaatsaanvraag vervalt. Een kind wordt voor maximum 6 maanden op de wachtlijst gezet. Als de ouders bij verloop van deze termijn geen aanvraag tot verlenging doen, wordt de plaatsaanvraag als geannuleerd beschouwd en wordt de naam van hun kind geschrapt van de wachtlijst.

1.2. Definitieve reservatie

- binnen de week na de infoavond, bevestigt de leefgroepencoördinator naar de ouders toe de inschrijving van hun kind in de kinderopvang en wordt de mogelijke (vermoedelijke) eerste opvangdag vastgelegd. De ouders krijgen daarvan een schriftelijke bevestiging.
- de aanvraag wordt geschrapt op de wachtlijst en aangevuld op de lijst toegezegde plaatsen
- de ouders worden verwacht binnen de maand 50 euro reservatiegeld te betalen. Dit reservatiegeld wordt enkel en alleen terugbetaald in geval van een miskraam.

2. Toewijzing opvangplaats

 • gebeurt op basis van de chronologische volgorde van de aanvraag door de ouders.
 • tegelijk toepassing van de voorrangsregels vermeld in de wijziging van 05/12/2008 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/02/2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van de kinderdagverblijven.
  Deze voorrangsregels zijn de volgende:
  • A. kinderen van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;
  • B. kinderen van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 januari wordt berekend door de Vlaamse Regering en die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;
  • C. kinderen van wie de ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 januari wordt berekend door de Vlaamse Regering en voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economisch en maatschappelijke participatie;
  • D. kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin;
  • E. kinderen van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen is.
   De voorrangsregels m.b.t. categorieën a, b, c en d gelden voor tenminste 20 % van de opvangcapaciteit van de voorziening. Dit betekent dat, als er meer kandidaten zijn voor een vrije plaats, een kind uit die voorrangsgroepen altijd voorrang krijgt op andere kinderen; zeker tot minstens 20% voorrangsgroepen bereikt worden in het kinderverblijf.
  Deze voorrangsregeling betekent niet dat bepaalde plaatsen vrijgehouden worden.
  De 5 vermelde groepen (a t/m e) staan niet in rangorde ten opzichte van elkaar. De ene voorrangsgroep is niet méér prioritair dan de andere.
 • ná toepassing van voorvermelde regels m.b.t. voorrangsgroepen, hebben kinderen van werknemers van vzw Werken Glorieux voorrang op andere aanvragen.
 • tijdstip van toewijzing:
  als er een plaats vrijkomt in een leefgroep én het opvangschema van het kind past in die leefgroep.
  Het kinderverblijf laat niet toe dat het aantal kinderen dat gelijktijdig aanwezig is, de toegestane capaciteit overschrijdt en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen staat ook in verhouding tot voldoende begeleiding op alle opvangmomenten.
  Bij kinderen van ouders met een flexibel werkrooster, is het opvangplan niet altijd identiek van de ene week tot de andere. Hierdoor kunnen er de ene dag al meer kinderen aanwezig zijn dan de andere; wat voor golfbewegingen kan zorgen in de bezetting van een leefgroep.

  Ouders worden ten laatste 1 maand voor de startdatum van de opvang schriftelijk verwittigd over de mogelijkheid tot start van de opvang van hun kind in het kinderverblijf.
 • definitieve (= bindende) inschrijving: ten laatste de dag voor de geplande eerste aanwezigheidsdag van het kind. Kinderen van wie het administratief dossier onvolledig is, worden geweigerd voor opvang, tot het kinderverblijf over alle nodige documenten beschikt.
3. Diverse bepalingen

 • Ouders aan wie een opvangplaats werd toegezegd, maar die de 50 euro voorschot niét hebben betaald, worden niet aangeschreven als er een plaats vrijkomt. Zij worden verondersteld de opvangplaats geannuleerd te hebben.
 • Kinderen die gedurende een periode van 6 weken aaneensluitend (inclusief 3 weken sluitingsperiode tijdens zomervakantie) afwezig zijn, worden uitgeschreven en hun opvangplaats wordt aan een ander kind toegewezen.