Kinderverblijf Glorieux
Opnamebeleid
Buitenschoolse opvang ( Meer info )

De beperkte opvangcapaciteit voor buitenschoolse opvang in het kinderverblijf Glorieux en het tekort aan buitenschoolse kinderopvang in de regio, noodzaken het kinderverblijf om met een wachtlijst te werken voor buitenschoolse opvang.

1. Plaatsaanvraag voor kinderen ingeschreven in de groepsopvang van baby’s en peuters van het kinderverblijf Glorieux

Ouders die wensen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang, kunnen (enkel) bij het doorschuifmoment van de babygroep naar de peutergroep hun kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang.
Ze ontvangen daartoe een inschrijvingsformulier. Daarop duiden de ouders het volgende aan

  • voor de opvang op woensdagnamiddag: met welke frequentie ze al dan niet gebruik willen maken van deze opvang (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks);
  • voor de opvang tijdens de schoolvakanties: per schoolvakantie of ze al dan niet gebruik wensen te maken van de buitenschoolse opvang.
Per schoolvakantie wordt een minimum aantal opvangdagen vastgelegd (2 volle dagen per week / 10 dagen in het zomerverlof) en de ouders dienen minimum voor dat vastgelegde aantal dagen in te schrijven.
Hun kind wordt dan op de wachtlijst genoteerd en de ouders worden geïnformeerd over de mogelijke startdatum van hun kind in de buitenschoolse opvang.

2. Toewijzing opvangplaats

voorrangsregels:
  • 1ste: kinderen die voorschools opgevangen werden in het kinderverblijf.
  • 2de: kinderen van wie een broertje of een zusje in het kinderverblijf opgevangen wordt / geweest is.
  • 3de: kinderen van medewerkers van vzw Werken Glorieux.
  • zomervakantie: voorrang voor kinderen met het hoogst aantal aanwezigheidsdagen in het kalenderjaar.
.
  • Als er een plaats vrijkomt én op basis van de chronologische volgorde van de aanvraag door de ouders.
    Het kinderverblijf laat niet toe dat het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen de toegestane capaciteit overschrijdt en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen staat ook in verhouding tot voldoende begeleiding op alle opvangmomenten.
  • Ouders worden bij het vrijkomen van een plaats onmiddellijk verwittigd over de mogelijkheid tot start van de opvang van het kind in de buitenschoolse opvang.
Definitieve (= bindende) inschrijving dient te gebeuren ten laatste de dag voor de geplande eerste aanwezigheidsdag van het kind.
Kinderen van wie het administratief dossier onvolledig is, worden geweigerd voor opvang tot het kinderverblijf over alle nodige documenten beschikt.

2.1 Voor buitenschoolse opvang op woensdagnamiddag

De ouders dienen telkens de opvang op woensdagnamiddag te reserveren, minimum 3 werkdagen vóór de betreffende woensdagnamiddag; aan de balie van de kinderopvang.
De ouders bevestigen de schriftelijke aanvraag met hun handtekening.

2.2. Voor buitenschoolse opvang tijdens schoolvakanties

De ouders ontvangen enkele maanden voor de betreffende schoolvakantie een reservatieformulier waarop ze kunnen aanduiden op welke concrete dagen hun kind zal aanwezig zijn in de buitenschoolse opvang. (Zolang een kind nog op de wachtlijst staat, ontvangen de ouders géén brief.)
De reservatie is pas definitief na het inleveren - vóór de vermelde uiterste datum - van het volledig ingevulde en door de ouders ondertekende inschrijvingsformulier én bevestiging door het kinderverblijf.

Als de maximumcapaciteit bereikt is, rekening houdend met de beschikbare infrastructuur, accommodatie en personeelsbezetting, worden de inschrijvingen afgesloten.
De ouders worden daarover ingelicht door de stafmedewerker kinderopvang; telefonisch of elektronisch of persoonlijk.